Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piotr Sierzputowski – właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka.
 2. W celach sprawnego świadczeniu usług, właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka przetwarza następujące dane osobowe:
  1. Dane kontaktowe w celach zorganizowania lekcji wprowadzającej lub innych spotkań związanych z nauką gry na gitarze:
   1. Imię i nazwisko ucznia lub rodziców ucznia, jeżeli uczeń jest niepełnoletni
   2. Adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres domowy ucznia lub rodziców ucznia, jeżeli uczeń jest niepełnoletni
  2. Inne informacje podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym na temat ucznia lub preferencji edukacyjnych jego rodziców, jeżeli uczeń jest niepełnoletni w celach prawidłowego przeprowadzenia lekcji wprowadzającej oraz ewentualnego szkolenia muzycznego. Informacje te mogą zawierać, ale nie ograniczają się do:
   1. Celów muzycznych (w tym tych związanych z udziałem w stowarzyszeniach religijnych)
   2. Historii postępów w grze na gitarze
   3. Cech charakteru
   4. Zainteresowań
 3. Właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka ma prawo przetwarzać dane wymienione w ust. 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO.
 4. Odbiorcą danych wymienionych w ust. 2 jest właściciel szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka
 5. Dane wymienione w ust. 2 będą przechowywane przez właściciela do momentu wystąpienia jednej lub wielu z poniższych okoliczności:
  1. Stanie się oczywiste, że dane nie są już potrzebne do prawidłowego rozwoju szkoły
  2. Osoba, której te dane dotyczą zażąda ich skasowania
 6. Osoba, której dotyczą dane wymienione w ust. 2 może w każdej chwili cofnąć zgodę na ich przetwarzanie i zażądać wykasowania ich z bazy szkoły.
 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela szkoły Lekcje Gitary Ostrołęka odbywa się poprzez podpisanie obopólnego porozumienia o cofnięciu takiej zgody, które jest później załączane do niniejszej informacji
 8. Osobie, której dotyczą dane wymienione w ust. 2 przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 9. Podanie danych osobowych wymienionych w ust. 2 zwiększa jakość usług oferowanych uczniowi. Nie podanie tych danych utrudnia prawidłowe funkcjonowanie szkoły, w tym prawidłowe świadczenie usług nauki gry na gitarze.